viernes, 18 de noviembre de 2011

Tarifas de la Xunta de Galicia para servicios sanitarios prestados por el Sergas (Doga nº 213 de 8 noviembre 2011)

Aquí puede consultar las tarifas de la Xunta de Galicia para servicios sanitarios prestados por el Sergas, publicadas en Doga nº 213 de 8 de noviembre de 2011. Serán estas un posible ensayo para el copago que parece ser preven.
Acceder al siguiente vinculo:

sábado, 12 de noviembre de 2011

Pancartas reivindicativas del "Plan Paradai"


El Plan Paradai, sigue condenado a perdurar en el tiempo, va un montón de años transcurridos desde su definición y aprobación. Y a día de hoy, aun tiene sin iniciar la fase más importante para los vecinos. El gobierno del Sr. Feijo, parece que le puede resultar más importante retrasarlo un tiempo para ejecutarlo y venderlo una vez más en visperas de alguna confrontación electoral. Si es así, claramente le decimos que esta enormemente equivocado en sus planteamientos. También dejamos claro, que esta es una situación más del poco peso que los miembros de su partido en Lugo, tienen dentro del gobierno autonómico.
Ante esto, los vecinos se cansan y colocan 2 pancartas reivindicativas, una sobre la Avda. Duquesa de Lugo y otra en la Calle Sierra de Meira. Posiblemente  a algún coordinador o simpatizante de Lugo, no le gustaron y esta madrugada cortaron sus cuerdas y las llevaron al suelo.
Así se ve su talante y su calidad democratica, inicialmente pueden haber mutilado el mensaje, pero no se preocupen esto germina y puede que en vez de 2 sean 100 o más. Por intransigentes, por no hacer nada y por molestarse

viernes, 11 de noviembre de 2011

El cobro Sanitario, ¿Que nos queren cobrar o Sr. Rajoy, o Sr. Feijoo e a Sra. Farjas?

No D.O.G (Diario Oficial de Galicia) do Martes 8 de Novembro de 2011, saiu publicado o decreto 209/2011 de 27 de outubro, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas Fundacións Sanitarias.Ao citado decreto ademais do seu articulado engádeselle unha disposición adicional única que dí:
"De acordo ao establecido nos números 4,5,10 e 11 do artigo 15 da Lei 8/2008 do 10 de Xullo, de Saúde de Galicia, poderá establecerse un procedemento para repercutir nos usuarios os gastos ocasionados por estes como consecuencia do uso irresponsable do sistema público de saúde de Galicia"

Os artigos aos que fai referencia a disposición son os que se refiren:
__ A os titulares do dereito a protección da saúde e a atención sanitaria
__ A os dereitos sanitarios
__ E aos referidos a documentación sanitaria e reclamacións.

 Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Lugo (despois de escoitar as declaracións da Conselleira Sra. Farjas e as da Secretaria Xeral Sra. Perez Castellanos) cree que é necesario solicitarlle á Consellería a RETIRADA INMEDIATA da disposición adicional porque:

__ É unha medida innecesaria e arbitraria que vulnera a Lei Xeral de Sanidade do ano 86 e a Lei 8/2008 ( Lei de Saúde de Galicia ) garantes ambas do caracter universal e gratuito da asistencia sanitaria dos cidadans residentes no Estado e os cidadans residentes na nosa Comunidade Autónoma.

Queremos aclaralle á Sra. Farjas que nós (a plataforma ) non estamos dacordo co uso irregular (según el Diccionario da Lingua Española da R.A.E, uso irregular sería uso contrario á norma,malversación, desfalco, cohecho u otra inmoralidade na xestión dos servizos públicos ) de ningún servizo nin sanitario nin non sanitario, tamén queremos preguntarlle sí pensa seguir desprezando os cidadáns que non esten dacordo con este tipo de medidas con afirmacions tan prepotentes e faltas de estilo como as que fai en Acta Sanitaria do 10/11/2011 dicindo " O QUE ROMPE ALGO TEN QUE PAGALO" ; (a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Lugo pensa que no caso que algún usuario ou traballador rompa ou raie mobiliario ou aparato tecnolóxico deberá abrirse una investigación para esclarecer os feitos), con respecto a que é unha medida para evitar o fraude, debemos recordarlle que xa os artigos aos que fai referencia o decreto deixan claro quen son os beneficiarios dos servizos sanitarios galegos e por tanto é reiterativo e innecesario volver a introducir este concepto, salvo que querase esconder outras posibles accions a realizar, os non residentes en Galicia xa teñen unha lexislación pola que se lles garante a atención sanitaria dacordo cos convenios nacionales e internacionales, e xa para acabar e facendo referencia as súas declaracions sobre a protección aos traballadores en desemprego, decirlle, que a estes traballadores o artigo 4, do capitulo 1 das disposicions xerais da Lei 8/2008, de 10 de Xullo, de Saúde de Galicia xa llos garante, o citado artigo dí:

O DEREITO Á PROTECCIÓN DA SAUDE E Á ATENCIÓN SANITARIA CON CARGO AOS FONDOS PÚBLICOS NO AMBITO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA E DA COBERTURA UNIVERSAL GARANTIZASE A TODAS AS PERSOAS QUE RESIAN NOS MUNICIPIOS DESTA COMUNIDADE AUTONOMA

jueves, 10 de noviembre de 2011

Que le entreguen la factura...

Por ÁNGEL VILLEGAS BRAVO

Hay autonomías en las que se está entregando, o se va a entregar, una
factura "informativa" del coste que ha supuesto nuestra visita al médico,
de la asistencia que recibamos en Urgencias, de la intervención quirúrgica
que hemos sufrido o de cualquier gasto que ocasionemos por ponernos  enfermos.        
Naturalmente, me estoy refiriendo a la sanidad pública. Lo hacen,  o lo van a hacer, con la "sana" intención de que tomemos conciencia de lo  que cuesta atendernos, aunque seamos nosotros mismos, con nuestros  impuestos y cotizaciones los que pagamos.
Yo propongo que cada vez que el presidente de una comunidad autónoma se
suba a su coche oficial, se le entregue la factura; cuando utilice el móvil
oficial, se le entregue la factura; cuando paguen con la visa oficial, que
se le entregue la factura; cuando sus escoltas perciban su salario mensual,
que le entreguen la factura; cuando visite centros de mayores o colegios,
engalanados especialmente para su visita, que le entreguen la factura, así
como en la multitud de fiestas y recepciones que se organizan por cualquier
cosa; cuando se suba en trenes o aviones para viajar en clase preferente,
que le entreguen la factura.
Todo ello, claro, con la única intención de que "tomen conciencia" de lo que nos cuesta a los ciudadanos mantener tantas presidencias de tantas comunidades y tantos otros cargos políticos de las Comunidades Autónomas y del Gobierno Central.
Cuando perciban sus sueldos y sus dietas, no hace falta que les entreguen
nada, pues ellos saben bien lo que cobran e, incluso, alguno confiesa que
le "cuesta llegar a fin de mes".

miércoles, 9 de noviembre de 2011

Boletín Informativo nº 2 da Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Lugo

A plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Lugo quere recordarlle que con data de xunio do presente ano, remitiuse a todala prensa o Boletin Informativo Nº 2 da Plataforma (que tamén adxuntase nesta ocasión) onde informabase que dende primeiros de ano, e que por orden do 4 de novembro do 2010 (DOG do 16-11-2010) a Conselleria de Sanidade non comtempla no seu articulado a compensación económica polo consumo de auga e electricidade que se aboaba ata a fecha a os pacientes con osixenoterapia (14,46 euros mensuais) razón pola que se deixaba de aboar a citada cantidade a partir do día seguinte a súa publicación.
Isto como pode comprobar desminte as informacións que se fan na sección GALICIA do periodico EL PROGRESO do día 31 de outubre de 2011, sobor os 11 millons de euros que a administración gasta ao ano nestes enfermos, ademais todo articulo que supoñemos é remitido pola Consellería e inexacto,por un lado fan as contas de axudas que xa non dan,e por outro contabilizan os tratamentos con aerosoles (farmacos por via inhalatoria), gastos que por outra banda tamén son contabilizados como gasto farmaceutico...............coas contas da Consellería,que parecense moito as contas do Gran Capitan é moi normal que a Sra. Farjas diga que necesita da cooperación público-privada para facer sostenible o Sitema de Salud Galego, o peor de todo isto é que entre as mentiras da Consellería e o pouco rigor a hora de informar e moi posibel que entre todos fagamos o sistema insostenible...........Saúdos

Mesa Permanente

Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública

BOLETIN INFORMATIVO nº 2

OS “AFORROS” DA CONSELLERÍA DE SANIDADE
Nos primeiros meses do ano, arredor duns 1.500 usuarios da sanidade pública galega (doentes que reciben un tratamento de osixenoterapia domiciliaria con concentrador, doentes pulmonares, EPOC) recibiron nos seus domicilios unha circular firmada polo Secretario Provincial do Sergas, o Sr. J. Ramón Fernández González (á su vez Director Provincial do Sergas, en funcions), na que se lles comunicaba que a orden do 4 de novembro do 2010 (DOG do 16-11-2010), da Consellería de Sanidade da Xunta de Galícia, non comtempla no seu articulado a compensación económica polo consumo de auga e electricidade que se aboaba ata a fecha ós citados doentes e que ascencia a 14,46 euros mensuais , (173,72 euros anuais) razón pola que se deixará de aboar a citada cantidade a partir do dia seguinte a súa publicación
Esta medida, demostra que en Galicia os plans de contención do gasto empezaron hai xa algún tempo dunha forma calada e sen a penas repercusión mediática: ¿quén se vai preocupar de 1500 doentes en Galícia, posiblemente alonxados entre si, sen posiblidade de protestar, enfermos crónicos, ancians con pensions ridículas....? Os médios téñenos ó tanto dos recotes que se queren poñer en marcha en Cataluña, pero, sospeitosamente dos que o PP está a impor en Galicia non falan, e levamos xá dous anos e médio sufrindo fortes recortes, a saber:
• Paralización do Plan de Mellora da Atención Primaria .
• Non renovación dos contratos os traballadores hospitalarios.
• Intento de supresión de gardas de presenza fisica de Radioloxía no Hospital Comarcal de Monforte, supresión paralizada momentáneamente debido á contestación cidadán nese municipio, auspiciada pola Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Monforte.

Dende o minuto un da súa toma de posesión, a Conselleira de Sanidade, Dna Pilar Farjas, calada pero moi eficazmente , e contando co silencio dos medios de comunicación (pecado oculto, pecado perdoado) está a aplicar sucesivos recortes. Dous ejemplos dan testemuño das súas malas artes:
•No verán do 2009 “reorganiza” a actividade de tarde nos hospitais. Consecuencia: no primeiro ano de aplicación fixéronse case 7000 ciruxias menos.
• A xestión das listas de espera por prioridade clínica traduciuse no incremento de nove dias no tempo médio de espera.
Por outra parte, o pasado 14 de xuño de 2011, a Conselleira presentou no Parlamento de Galicia o Plan de Prioridades Sanitárias 2011-2014, cuxa primeira frase é ademais de incongruente, a terrible premonición da desfeita que ven en camiño: “calidade é só facer o correcto, correctamente a tempo e a satisfacción do cidadán”. Cando a Sra. Conselleira dí “correctamente a tempo” supoñemos que se referirá aos sete mese que ten que esperar un doente de Traumatoloxia para ser visto pólo médico despois de pedir a cita cun volante preferente...Non obstante, o mais rechamante é que no citado Plan se identifique como prioridade na área de saúde a EPOC, en sexto lugar e por diante dos cancros de colon e de mama fimininos, ¿Como é posible que, sendo unha prioridade de saúde ( EPOC ) se lle eliminen as escasas axudas a istes doentes?. O tempo que dedicaron os técnicos en Saúde Pública en preparar este documento que a Sra. Farjas presentou no Parlamento dunha forma tan novidosa, ten un custo moi superior ao da escasas axudas que se suprimen.
Os Plans anteriores se paralizan como explicabamos ao inicio desde boletin, cós conseguintes problemas que carrexan estas decisións nos cidadans cada vez mais desprotexidos.
A mayor abondamento, asistimos diariamente a preocupantes e chamativas noticias sobre o estado da Sanidade galega e española, noticias que teñen a misión de alarmar á cidadania e, ao tempo, ir creando un clima de preocupación e medo para que a poboación acepte submisamente os recortes que xá se están a impor e outros que virán. Ocultan, cínica e perversamente, que toda esa campaña ten un único obxetivo: privatizar todos os servizos da sanidade pública, inmenso pastel económico que as empresas privadas queren controlar para enriquecerse ainda mais a costa da calidade dos servizos que logo prestarán. Isto xá aconteceu en outros países, e así lles vai. ¿Que nos agarda a nós?.
Como xá denunciamos en anteriores boletins, a Xunta de Galicia entregou a varias empresas privadas a xestión e explotación de moitos dos servizos do HLA (Hospital Lucus Augusti) : informática, lavanderia, recollida da roupa e o seu traslado, arquivo de historias clinicas, servizos de limpeza, aparcamentos, explotación de máquinas expendedoras de café e refrescos; e tamén locais de librería, perruquería, florería, etc. A entrada do hospital parecese cada dia mais a um centro comercial.
A Plataforma esixe o fin desta sangría privatizadora e destas perversas campañas de medo. E, ao tempo, demanda un debate serio e razoado sobre a sostenibilidade do sistema sanitário con todos os actores/sectores integrantes do mesmo: expertos, xestores, doentes, asociacións, profesionais etc.......A revista da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública –SALUD 2000–, publica un articulo sobor a sostenibilidade do sistema sanitário público, que está a disposición de todos aqueles co desexen na paxina web WWW.fadsp.org

martes, 8 de noviembre de 2011

Ha reaparecido el señor de los hilillos...

Si amigos, después de ver el debate Elecciones 2011, creemos que ha reaparecido de nuevo el señor de los hilillos, ¿que nos leyó?, ¿que dijo?.
Si habló mucho de paro, pero no dedicó ni un segundo a decirnos como iba a crear empleo ni en cuanto tiempo.
Hablo también de pensiones para decirnos que iba a revisarlas cada 2 años, pero no dijo si al alza o a la baja.
No fue capaz de aclararnos los pasos que se dan en comunidades gobernadas por su partido, para la privatización de la Sanidad y de la Educación, ni fue capaz de desmentir su animo privatizador.
Yo creo que España en este momento lo tiene muy difícil y que ya no debía de esperarse más a un sistema electoral de listas abiertas

martes, 1 de noviembre de 2011

Mariano Rajoy, se compromete a rebajar las listas del paro

Si, Mariano Rajoy se compromente a rebajar las listas del paro. No dice como, pero nosotros ya lo intuimos: BORRANDOLAS.
Si no se lo creen, tiempo al tiempo.