martes, 31 de enero de 2012

Resumen do ano 2011 da Plataforma pola Defensa da Sanidade Púbñica de Lugo

2011. A SANIDADE EN LUGO

A mesa permanente da Plataforma pola defensa da Sanidade Pública de Lugo (PDSP) na súa derradeira reunión do ano 2011 acordou facer un resumo do que representou na nosa provincia iste ano para a sanidade pública; ainda que xa a información dada nos boletins elaborados pola plataforma o largo do ano constitue un seguimento paso a paso, pensamos os membros da mesa que unha ollada hacia atras nos pode situar ante o que xa temos eiqui.
Recortes anunciados e executados, que sin embargo non parecen contar para a Consellería de Sanidade cando se trata de publicar nun periódico local, o propagandistico articulo do primer ano de vida do Hospital Lucus Augusti (HULA). O triunfalista aniversario da inaguración e a súa posta en funcionamento é o noso punto de partida para analizar a realidade sanitaria que existe detrás de ista pantalla tan luminosa.

1º_ Seguen vacios e en franco proceso de deterioro os edificios deixados baleiros a raiz do traslado do HULA, antigo Xeral-Calde, materno infantil e antiga escola de enfermeria; seguen a esperar os veciños do barrio da residencia que fixeron movilizacions esixindo que se lles de uso a istes edificios, que son de todos os lucenses e que deben ser utilizados para servicios sanitarios; xa que en plena crise o Sergas ten alugados locais por os que paga a pesares de ter vacios istes espacios; e ademais infrautilizado o centro de Especialidades. Sobor de iste tema os veciños recibiron istes dias a promesa dos politicos da Xunta, de que foran destinados 1.500.000 euros dos orzamentos da Xunta para reformas do vello hospital, para acoller diversos servizos sanitarios; do laboratorio de Saúde Pública non se dí nada. Esperaremos vixiantes a ver si ista promesa non queda soo en palabras.
2º_ despois do primer aniversario da apertura do HULA as listas de espera seguen aumentando, a pesares dos maquillamentos utilizados por a Consellería de Sanidade e da política de citar en moitas consultas de especialidades un gran número de pacientes, o que contribue a merma da calidade da asistencia e a conseguinte sobrecarga que supón para o facultativo especialista traballar nesas condicions.
Segue sendo reivindicación da plataforma esixir un CAR (Centro de Alta Resolución) para Lugo, no casco urban, isto facilitaría o acceso os especialistas e se rebaixarian as listas de espera, xa que nos CAR o 90% das consultas e probas diagnosticas resolvense no mesmo día.
3º_ O peche de camas e consultas na época estival, así como a non sustitución de especialistas soo contribuiu ao aumento nas listas de espera e en deteriorar a asistencia. Os cambios de cita en épocas de vacacions son practica habitual e xa, por reiterativa, aceptada mansamente por os usuarios, sen embargo supon un grave problema cando se tarta de detectar patoloxia ou atender outras preexistentes, co que se vai alongando o tempo de espera e existe o risco permanente de que se realicen tarde diagnosticos de gravidade. Temos coñecemento de postoperatorios, que despois de ser dados de alta, non evolucionan correctamente e se encontran sin a posibilidade de acudir a consulta do especialista correspondiente porque ista foi anulada por vacacions de Nadal, sin ofrecerlle outra data, quedando o paciente abandoado sen outra alternativa que acudir a urxencias, de onde xeneralmente volve a ser remitido ó especialista correspondente.
4º_ Existen misteriosamente pechadas camas no HULA, pero desvianse intervencions de traumatoloxia e outras a un centro de concertados en Lugo, biopsias e outras probas a Coruña e os pacientes en listas de espera quirurxica seguen esperando meses para operarse, ¿ Como se pode explicar isto?, gostarianos que anterior ou a nova Conselleíra no lo explicaran.
5º_ Os servicios de Hemodinámica, Radioterapia e Mediciña Nuclear seguen sin ser abertos, ¡E xa va mais de un ano!, os pacientes lucenses teñen que seguir desplazandose a outras provincias para recibir prestacions a pesares de que istes servizos estaban previstos para o novo hospital.
6º_ O risco presente de que se cee en Lugo un área única provincial, repercute negativamente nos usuarios de Burela e Monforte, por o que isto pode supoñer de recorte de prestacions en Burela e Monforte, e o colapso da asistencia en Lugo.

ORZAMENTOS 2011

1º_ Os orzamentos para Lugo no capitulo de persoal foron os mesmos que os do 2010, o prometido incremento de persoal foi reducindose progresivamente e de 400 plazas en enfermeria pasaron a publicitar 169 e de eiqui a realidade que é exclusivamente o persoal que aportaron os outros centros.
2º_ En canto os orzamentos en infraestructuras podemos ver que para hospitalización se destinaron 2.250.000 euros e para os centros de saúde da provincia cantidades irrisorias que parecen suficientes para o inicio da tramitación de modelos de finanzamento público-privado. Foi confirmado por a propia Conselleíra que de 22 centros de saúde que se construiran o longo de iste ano, 19 de eles seran según o modelo de pago aprazado.

CONCURSOS DOG ( Diário Oficial de Galicia )

A mesa permanente da PDSP fixo durante o ano 2011 un riguroso seguimento do DOG co obxecto de informar dos concurso adxudicados a empresas privadas, de diferentes servicios para o HULA e atopamonos con varias curiosidades.
1º_ Adxudicación da lavanderia (DOG do xoves 13/01/2011) a FUNDOSA LAVANDERIAS por un importe total de 304.000 euros. O grupo Fundosa é unha dividión empresarial creada pola fundación ONCE con empresas en todo o territorio español; en Galicia é FLISA SANTIAGO, poligono industrial do Tambre, Via Pasteur 17, 15890 Santiago de Compostela.
2º_ Adxudicación do servizo de transporte de roupa do HULA (Lugo) e os seus centros dependentes ata a LAVANDERIA DO CHUAC (Coruña), (DOG do día 23/03/2011), por un valor de 440.000 euros.
O xornal dixital La Voz de Galicia.es (26/07/2011) informa no artigo titulado " La Superlavanderia Coruñesa": dí, o CHUAC estrena túnel de lavado e o citado túnel asume a roupa do HULA.
Preguntamonos que foi en realidade o que se adxudicou a Fundosa Lavanderias, a roupa lavase en Coruña (Polígono da Grela), o transporte é a Coruña, e á adxudicación e a unha empresa con sede en Santiago ???????
3º_ O día 15/03/2011 publicase no DOG a foarmalización do servico de limpeza do hospital por un importe de 9.953.932,32 euros (case 10 millons de euros).
4º_ No DOG do 11/11/2011 aparece a resolución da Xerencia do Servicio Galego de Saúde pola que se fai pública a foarmalización do procedemento para a prestacion de servicios de Fisioterapia, Logopedia e Fisioterapia Respiratoria a os pacientes beneficiarios da S.S na provincia de Lugo (norte-Burela, centro-Lugo, sur-Monforte) por un importe de 1.543.590 euros.
5º_ Descoñocemos o sistema de contratacion utilizado para as maquinas de quendas de consultas externas; e tamen para o servicio de mantenemento do HULA, polo que non sabemos que cantidades se pagaron por eses servizos, pero a ben seguro non foron pequenas, e seguimos a pagar servizos privados cos cartos de todos.
6º_ E por último e según noticia aparecida no periodico El Progreso con data 28/11/2011, onde dí que según reflexa os presupostos da >Dirección Provincial do Sergas en Lugo, a partida destinada a conciertos públicos con entidades privadas será no 2012 de 11.713.430 euros.

Istes fondos son para conciertos de Atención Especializada con empresas privadas da provincia e de outros puntos de Galicia, dende operacions hasta tratamentos de fertilidade. Nesta mesma noticia aparece que o HULA asume 3,4 millons de euros dos que 2,1 seran para terapia respiratoria e o resto 1,3 millons para probas de pacientes dos sistema sanitario público realizadas en centros privados, así para Resonancia Magnetica e Mediciña Nuclear reservanse 700.000 euros, para TAC 450.000 euros e o resto para outros servizos especiais.

Si facemos a suma de todas istas concertacions:

Lavandería ....................................................... 304.400 euros
Transporte ...................................................... 440.000 "
Limpeza .......................................................... 9.953.932,32 "
Fisioterapia e Logopedia ................................... 1.543.590 "
Concertos con empresas privadas ..................... 11.713.430 "
Concertos que asume o HULA .......................... 3.400.000"
______________________________________________

TOTAL ......................................................     27.355.352 euros

Catro mil trescentos vinte millons das antigas pesetas, isto soo en Lugo, ¿Qué pasa noutras parovincias galegas de moitos mais habitantes?, ¿Canto empleo público se podería crear con istes cartos?, ¿Como en época de grave crise se pagan istos diñeiros a empresas privadas e suprimese no hospital lavandería e mantenemento que podería dar emprego a moitos lucenses?, non se pagan sustitucions, non se ocupan todas as camas e se pagan miles de millons a empresas privadas nesta pequena provincia?

ATENCIÓN PRIMARIA
En canto a Atención Primaria, a suspensión do Plan de Mellora da Atención Primaria supuxo para Lugo:
1º_ Unha perda de postos de traballo que non se consolidaron no ano 2009, e un número indeterminado de plazas que deixaron de crearse e como consecuencia perda de servizos e de capacidade resolutiva na Atención Primaria.
2º_ A última actuación da Xerencia de Atención Primaria de Lugo, a maiores de aforrar en calefacción en algúns Centros de Saúde, foi cerrar axendas en ausencia do médico de cabeceira por vacacions, baixa por infermidade ó que xenerou caos e ademais conculca os dereitos a atención sanitaria dos doentes.
3º_ No 2011 pechouse o Centro de Saúde de Oural e suprimiuse unha ambulancia en Foz; non se renovou o concerto que existía coa Universidade de Santiago de Compostela para Odontoloxia e que cubria a atención odontoloxica a nenos e persoas maiores con discapacidade ou que presentaban outro tipo de problemas.
4º_ En canto a nova modalidade de citación telefónica para os centros de saúde, non parece que sexa a mais adecuada para o noso medio xa que é un sistema no que hai que seguir nove pasos, esto con sorte, xa que debido as variedades linguisticas según a zona xeografica, pode pasar que o sistema non recoñezca o idioma e haxa que voltar a comenzar de novo.
Iste sistema non respeta os nosos maiores, acostumbrados ata agora a un trato mais directo e ademais pouco acostumbrados a istes medios tan automatizados. Ë unha maneira mais de restrinxir o acceso o sistema sanitario, iste é a porta de entrada o sistema sanitario, debería cando menos ser mimado e axeitado as características da nosa poboación e da nosa xeografía, (poboación envellecida e en ocasions tamen unha coberturs telefónica deficiente según zonas)
5º_ Por outra banda é chamativo que o Sergas parece haberse olvidado das disposicions da Xunta de Galicia sobor da língua, xa que o folleto explicativo das normas a seguir para concertar unha cita nos centros de saúde ten once puntos explicados en perfecto castelán.

AXUDAS RETIRADAS
No DOG do 16/11/2010, por orden do 4/11/2010 quedou anulada a compensación económica polo consumo de auga e electrecidade que se aboaba hasta a fecha os doentes que recibian nos seus domicilios osixenoterapia con concentrador, (doentes pulmonares, EPOC).
Eran en galicia unos 1500 usuarios os que recibian ista compensación que supoñia unhos 173,32 euros por persoa e ano.
A anterior Conselleíra Sra. Farjas presentou no Parlamento de Galicia o 14 de Xunio de 2011 o Plan de Prioridades Sanitarias e neste Plan se inclue a EPOC en sexto luar, por diante dos cancros de colon e de mama fimininos.

INCIDENTES
1º_ Dende o principio da apertura do HULA a Plataforma pola Defensa da sanidade Pública de Lugo denunciou o perigo de accidentes na porta xiratoria e nas escaleiras mecánicas correndo o risco de que se nos tachara de alarmistas, pasado o primeiro ano, o tempo demostrou que tñamos razón, houbo problemas na porta, e accidentes nas escaleiras, de maior ou menor importancia e que remataron co falecemento dun paciente por as consecuencias derivadas de unha caida por as mesmas, feito que esta denunciado neste momento pola familia do falecido.
2º_ Tamén nas portas dos cartos de baño das habitacions se produxeron accidentes nas mans, tanto de pacientes coma en traballadores e hai unha denuncia de unha paciente a que se lle tuvo que suturar o mentón e a man por un traumatismo producido o salir do cuarto de baño e abrir o mesmo tempo a porta da habitación. A pesares de isto as portas seguen sen ser arranxadas.
3º_ Así mesmo tampouco se tomaron medidas do tipo de indicaar mellor os ascensores ou vixiara que a xente de idade ou con problemas de movilidade non suba ou baixe por as escaleiras mecánicas.
4º_ Noutro orden de cousas produciuse unha rotura de tuberias que afectou a 4ª planta, caendo auga en cantidades moi importantes dende o teiro, estando a piques de ter qye suspender as consultas, e que parece dificilmente explicable nun hospital recien estreado.

CONCLUSIONS
1º_ No Hula seguiuse un rápido proceso de privatización de servizos (lempeza, mantenemento; vixiantes xurados; máquinas de quendas, lavandería) e o seguinte paso (senon poñemos freno os cidadans) será a compra por parte do sector público de servizos sanitarios (diagnosticos e tratamentos), que serán pagados con cartos públicos.
A privatización da alta tecnoloxia supon un perigo claro para a apertura dos servizos de Radioterapia e Mediciña Nuclear como servizos públicos, engadindose o intento constante de ocultar a data real na que esta prevista a apertura.
2º_ A importantisima cantidade de cartos públicos pagada polo Sergas o sector privado por os servicios públicos, parece cando menos obscena nestes tempos de crise (non se sustitue, non se crean prazas, se cerran consultas de especialidades en vacacions, se cerran axendas en Atención Primaria).
¿Cantos empregos Públicos se crearian con istas cantidades de diñeiro?
¿É ista a austeridade da que nos falan?
¿Tratase de adelgazar o sistema público e engoradar o privado?
3º_ A repercusión de todas as medidas " TEORICAS" de disminución do gasto afectan directamente a calidade da asistencia sanitaria.
As listas de espera non baixan senon que se alongan cada vez mais a pesares das maniobras por parte dos directivos de ocultalas, dicindo a os pacientes que xa os chamaran ou obrigando a acudir persoalmente a pedir cita en algunas especialidades, realizando valoracions a os volantes expedidos por os médicos de cabeceira.
4º_ A capacidade resolutiva da Atención Primaria, está claramente mermada por actuacions de iste tipo e por a supresión do Plan Mellora da Atención Primaria, que incluía entre os seus obxetivos a toma de citoloxias e a realización de ciruxia menor, co que a atención se axilizaba e disminuian as listas de espera.
Soamente a actuación decididamente en contra, por parte dos cidadans lucense, podera parar esta deriva privatizadora dos servizos sanitarios, que ademais leva a unha fragmentación dos servizos sanitarios, a unha disminución da calidade asistencial e a unha precarización do emprego público.
5º_ Os lucences temos direito:

_ Unha Sanidade Pública de calidade (á pagamos cos nosos tributos).

_ A que non se pechen consultas, nin en primaria nin en especializada.

_ A que cos nosos impostos se cree emprego públic, e non que se destruia e se

amorticen prazas de todas as categorias.

_ A unha información clara e inteligible sobor dos servizos e empresas privadas que

se contratan e porqué.

_ E por riba de todo temos direito a unha asistencia sanitaria sin imposibles listas de

epera, polo tanto a unha asistencia de calidade.

1 comentario:

  1. A ver se este ano se consigue que se faga algo co barrio da Residencia, xa vai sendo hora de que se movan un pouco e traigan algo para ahí.

    ResponderEliminar